ve spolupráci s partnerská půjčka cofidis

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Ušetřeno.cz s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 24684295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165891 a společnost Ušetřeno s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 27388239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115735 („Společnosti“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnosti prioritou.

Společnosti jsou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá ve zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů (mj. půjček, hypoték či konsolidací financí) se společností COFIDIS s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 15800, IČO: 27179907, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102368 („COFIDIS“). Zprostředkování sjednání příslušné smlouvy se společností COFIDIS probíhá zejména prostřednictvím webového portálu www.usetreno-cofidis.cz („Webový portál“), případně formou telefonního hovoru.

Pokud nedojde k uzavření smlouvy se společností COFIDIS, berete na vědomí, že Vám může být poskytnuta možnost, využít Vaše osobní údaje k získání nabídky od dalších poskytovatelů finančních služeb, což Společnosti zajistí, pokud k tomu udělíte výslovný souhlas (například v průběhu telefonního hovoru). V takovém případě se na předání Vašich osobních údajů těmto dalším poskytovatelům finančních služeb uplatní znění těchto Zásad zpracování osobních údajů obdobně.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během Vašeho používání Webového portálu, (ii) zpracování osobních údajů ze strany Společností sdělených Vámi v průběhu telefonního hovoru s operátorem Společností, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společností a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

Dále berete na vědomí, že při kontaktu s Vámi prostřednictvím telefonního hovoru může docházet ze strany Společností k záznamu hovoru, a to jak za účelem prokazování skutečností (plnění informační povinnosti správců osobních údajů, uzavírání nebo změny smluv aj.), tak i za účelem zlepšování kvality služeb (to ale pouze pokud v rámci příslušného telefonního hovoru na výzvu poskytnete souhlas se záznamem pro tento účel).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Společnostmi zpracovávány pro tyto účely:

  • Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy (tj. smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů se společností COFIDIS);
  • Plnění právních povinností (například zákonných povinností souvisejících se zprostředkováním spotřebitelského úvěru tedy zpřístupňování osobních údajů příslušným dozorovým orgánům či vyřízením oprávněných reklamací; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů (Společnosti mohou zasílat obchodní sdělení, newslettery, a nabízet služby a produkty prostřednictvím e-mailu a telefonu); a
  • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společností, například posuzování bonity zákazníka, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání, nebo ochrana před zneužitím Webového portálu);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů a Ochrana oprávněného zájmu správců
E-mail Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů a Ochrana oprávněného zájmu správců
Telefonní číslo Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů a Ochrana oprávněného zájmu správců
Datum narození Plnění právních povinností
Rodné číslo Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy
Další doplňující informace (číslo účtu, obec či část obce bydliště, měsíční čistý příjem, informace o zaměstnání/ výdělečné činnosti aj.) Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů a Ochrana oprávněného zájmu správců
Další doplňující informace o zákazníkovi potřebné pro upřesnění srovnání / zkvalitnění služeb při srovnání produktů a služeb včetně údajů o finanční a pracovní situaci, schopnosti splácet a rodinném stavu Ochrana oprávněných zájmů správců

Osobní údaje jsou Společnostmi zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely zprostředkování jednání o uzavření smlouvy.

Společnosti jsou oprávněny shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Společnostem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů Společností či jiných personalizovaných marketingových sdělení ze strany Společností (v těchto případech může docházet rovněž k profilování), a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na možnost uzavření příslušné smlouvy se společností COFIDIS nebo dalšími poskytovateli finančních služeb.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společnostmi a společnosti COFIDIS nebo dalším poskytovatelům finančních služeb, jakožto dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů Společností je dostupný na https://www.usetreno-cofidis.cz/seznam-spolecnosti/.

Dále berete na vědomí, že v případě, že poskytnete Společnostem své osobní údaje pro účely zprostředkování uzavření smlouvy se společností COFIDIS nebo dalšími poskytovateli finančních služeb, jsou Společnosti současně oprávněny od společnosti COFIDIS nebo dalších poskytovatelů finančních služeb získat informaci o tom, zda v návaznosti na dané zprostředkování došlo k uzavření konkrétní smlouvy s Vámi či nikoliv.

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků dodavatelů Společností a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společnostmi, popř. jiné údaje, které Společnosti obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijí Společnosti za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnosti budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného obchodního vztahu s Vámi a dále po dobu, po kterou jsou Společnosti povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy po dobu trvání obchodního vztahu a po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním
Ochrana oprávněných zájmů správců maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Společnosti zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Společnosti zpracovávají nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnosti opravu provedou bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnosti vymažou Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) je zpracování protiprávní, nebo (v) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnostech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnosti Vaše osobní údaje, které zpracovávají Společnosti na základě Vašeho souhlasu, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnosti Vaší žádosti nebudou moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnosti neprokáží, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společností, e-mailem na osobni-udaje@usetreno.cz nebo volejte na +420 226 289 029. Společnosti si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na https://www.usetreno-cofidis.cz/zasady/.